Amharic Format

Posted in Amharic Format

Directive No 127/2009 የታክስ ውሳኔ ቅሬታ አጣሪ የስራ ክፍልን ለማቋቋምና አሰራሩን ለመወሰን የወጣ መመሪያ

Document Title: 127/2009 የታክስ ውሳኔ ቅሬታ አጣሪ የስራ ክፍልን ለማቋቋምና አሰራሩን ለመወሰን የወጣ መመሪያ

click here to download

Directive No 126/2009 የጉምሩክ ታሪፍ ሁለተኛ መደብ “ሀ” ዝርዝር የአፈፃፀም መመሪያ

Document Title: 126/2009 የጉምሩክ ታሪፍ ሁለተኛ መደብ “ሀ” ዝርዝር የአፈፃፀም መመሪያ

click here to download

Directive No 125/2009 ለተጨባጭ መረጃ አቅራቢ ሽልማት አሰጣጥ መመሪያ

Document Title: 125/2009 ለተጨባጭ መረጃ አቅራቢ ሽልማት አሰጣጥ መመሪያ

click here to download

የተተው እና/ወይም የተወረሱ ንብረቶች አያያዝና አስተዳደር ማኑዋል

Document Title: የተተው እና/ወይም የተወረሱ ንብረቶች አያያዝና አስተዳደር ማኑዋል

click here to download

ቀደም ሲል በባንክ መግለጫ የተወሰኑ የግብር ውሳኔ ማስታወቂያዎች ለሚስተካከሉበትና በዛው የግብር ዘመን ውስጥ በቀጣይ ስለሚወሰንበት ሁኔታ የተዘጋጀ አፈፃፀም ውሳኔ

Document Title: ቀደም ሲል በባንክ መግለጫ የተወሰኑ የግብር ውሳኔ ማስታወቂያዎች ለሚስተካከሉበትና በዛው የግብር ዘመን ውስጥ በቀጣይ ስለሚወሰንበት ሁኔታ የተዘጋጀ አፈፃፀም ውሳኔ

click here to download

Directive No 124/2009 የሥርዓተ-ፆታ ጉዳይ ለማካተት የወጣ መመሪያ

Document Title: 124/2009 የሥርዓተ-ፆታ ጉዳይ ለማካተት የወጣ መመሪያ

click here to download

Directive No 123/2009 የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ግብር ከፋዮች አማካይ የቀን ገቢ ግምት መረጃ ማሰባሰቢያና ማስፈጻሚያ

Document Title: 123/2009 የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ግብር ከፋዮች አማካይ የቀን ገቢ ግምት መረጃ ማሰባሰቢያና ማስፈጻሚያ

click here to download

Directive No 122/2009 የተተው እና/ወይም የተወረሱ ዕቃዎች አወጋገድ

Document Title: 122/2009 የተተው እና/ወይም የተወረሱ ዕቃዎች አወጋገድ

click here to download

Directive No 121/2009 የአስገዳጅ ታሪፍ መረጃ አሰጣጥ

Document Title: 121/2009 የአስገዳጅ ታሪፍ መረጃ አሰጣጥ

click here to download

Directive: የቅድመ ታክስ ክፍያ ስርዓት ለማስተዳደር

Document Title: የቅድመ ታክስ ክፍያ ስርዓት ለማስተዳደር

Click here to download.

Directive No የሽያጭ መመዝገቢያ መሳሪያ አጠቃቀም ስህተት/ችግር የሚታረምበት እና የአወሳሰን ስርዓት ማኑዋል

Document Title: የሽያጭ መመዝገቢያ መሳሪያ አጠቃቀም ስህተት/ችግር የሚታረምበት እና የአወሳሰን ስርዓት ማኑዋል

click here to download

Directive No 46/2009 የመንግስት ብድር አስተዳደር እና ዋስትና አሰጣጥ መመሪያ

Document Title: 46/2009 የመንግስት ብድር አስተዳደር እና ዋስትና አሰጣጥ መመሪያ

click here to download

Directive No 119/2008 የዕቃ ፍተሻ እና ቅድሚያ ተሰጥቷቸው የጉምሩክ ስነ-ስርዓት የሚፈፀምባቸው እቃዎች

Document Title: 119/2008 የዕቃ ፍተሻ እና ቅድሚያ ተሰጥቷቸው የጉምሩክ ስነ-ስርዓት የሚፈፀምባቸው እቃዎች

click here to download

Directive No 118/2008 የጉምሩክ ዲክላራሲዮን አፈፃፀም

Document Title: 118/2008 የጉምሩክ ዲክላራሲዮን አፈፃፀም

click here to download

Directive No 117/2008 የጉምሩክ ትራንዚት ስነ-ስርዓት አፈፃፀም

Document Title: 117/2008 የጉምሩክ ትራንዚት ስነ-ስርዓት አፈፃፀም

click here to download

Directive No 116/2008 የቱሪስት መገልገያ ዕቃዎች በጊዜያዊነት ወደ አገር ውስጥ ስለሚገቡበት ሁኔታ

Document Title: 116/2008 የቱሪስት መገልገያ ዕቃዎች በጊዜያዊነት ወደ አገር ውስጥ ስለሚገቡበት ሁኔታ

click here to download

Directive No 115/2008 ለተጨባጭ መረጃ አቅራቢ ስለሚሰጥ ሽልማት

Document Title: 115/2008 ለተጨባጭ መረጃ አቅራቢ ስለሚሰጥ ሽልማት

click here to download

Directive No 114/2008 የሽያጭ መመዝገቢያ መሳሪያ አወጋገድና አስተዳደር ስርዓት ለመወሰን የወጣ መመሪያ

Document Title: 114/2008 የሽያጭ መመዝገቢያ መሳሪያ አወጋገድና አስተዳደር ስርዓት ለመወሰን የወጣ መመሪያ

click here to download

Directive No 113/2008 የአቤቱታ አጣሪ ኮሚቴ ማቋቋሚና የአሰራር መመሪያ ቁጥር 91/2006ን ለማሻሻል

Document Title: 113/2008 የአቤቱታ አጣሪ ኮሚቴ ማቋቋሚና የአሰራር መመሪያ ቁጥር 91/2006ን ለማሻሻል

click here to download

Directive No 112-2008 የጉምሩክ ጥፋቶች አስተዳደራዊ ቅጣት እና የዕቃ ውርስ አፈፃፀም

Document Title: Directive No 112-2008 የጉምሩክ ጥፋቶች አስተዳደራዊ ቅጣት እና የዕቃ ውርስ አፈፃፀም

click here to download

Directive No 111-2008 የጉምሩክ  ዋጋ አተማመን

Document Title: Directive No 111-2008 የጉምሩክ  ዋጋ አተማመን

click here to download

Directive No 110-2008 የደረሰኝ ህትመት ፈቃድ አሰጣጥ፣ አያያዝ፣ አጠቃቀም፣ አወጋገድ እና ቁጥጥር

Document Title: Directive No 110-2008 የደረሰኝ ህትመት ፈቃድ አሰጣጥ፣ አያያዝ፣ አጠቃቀም፣ አወጋገድ እና ቁጥጥር

click here to download

ህገ-ወጥ ግብይት የተፈጸመባቸው እና በህገ ወጥ መንገድ ሲጓጓዙ የተያዙ እንስሳት አስተዳደር እና አወጋገድ (የሽያጭ ሂደት) ስርዓት

Document Title: ህገ-ወጥ ግብይት የተፈጸመባቸው እና በህገ ወጥ መንገድ ሲጓጓዙ የተያዙ እንስሳት አስተዳደር እና አወጋገድ (የሽያጭ ሂደት) ስርዓት

click here to download

Directive No 107-2007 የጉምሩክ ጉዳዮች አቤቱታ አጣሪ የስራ ክፍል አሰራርን ለመወሰን

Document Title: Directive No 107-2007 የጉምሩክ ጉዳዮች አቤቱታ አጣሪ የስራ ክፍል አሰራርን ለመወሰን

click here to download

Directive No 103-2007 የወጪ ንግድ ማበረታቻ ማሻሻያ

Document Title: Directive No 103-2007 የወጪ ንግድ ማበረታቻ ማሻሻያ

click here to download

Directive No 102-2007 የገቢ ግብር ነፃ መብቶች አፈፃፀም መመሪያ ቁጥር 21/2001ን ማሻሻያ

Document Title: Directive No 102-2007 የገቢ ግብር ነፃ መብቶች አፈፃፀም መመሪያ ቁጥር 21/2001ን ማሻሻያ

Click here to download

Directive No 99-2006 የጉምሩክ ወንጀሎችን በአስተዳደራዊ ውሳኔ እልባት ለመስጠት

Document Title: Directive No 99-2006 የጉምሩክ ወንጀሎችን በአስተዳደራዊ ውሳኔ እልባት ለመስጠት

click here to download

Directive No 96-2006 የገቢ መንገደኞች የስጋት ስራ አመራር

Document Title: Directive No 96-2006 የገቢ መንገደኞች የስጋት ስራ አመራር

click here to download

Directive No 91-2006 አቤቱታ አጣሪ ኮሚቴ ማቋቋሚያና የአሰራር መመሪያ

Document Title: Directive No 91-2006 አቤቱታ አጣሪ ኮሚቴ ማቋቋሚያና የአሰራር መመሪያ

Click here to download

Directive No 90-2006 ተቋማዊ የፕሮጀክት አመራር ኮሚቴ

Document Title: Directive No 90-2006 ተቋማዊ የፕሮጀክት አመራር ኮሚቴ

Click here to download

Directive No 88-2006 ያለውጭ ምንዘሬ ወደ ሀገር ውስጥ ስለሚገቡ እቃዎች መመሪያ ቁጥር 66/2004 ለማሻሻል የወጣ መመሪያ

Document Title: Directive No 88-2006 ያለውጭ ምንዘሬ ወደ ሀገር ውስጥ ስለሚገቡ እቃዎችመመሪያ ቁጥር 66/2004 ለማሻሻል የወጣ መመሪያ

Click here to download

Directive No 87-2005 የሽያጭ መመዝገቢያ መሳሪያ አጠቃቀም መመሪያ ቁጥር 46/99ን ለማሻሻል የወጣ  

Document Title: Directive No 87-2005 የሽያጭ መመዝገቢያ መሳሪያ አጠቃቀም መመሪያ ቁጥር 46/99ን ለማሻሻል የወጣ 

Click here to download

Directive No 86-2005 በወጭ ንግድ የቀረጥ ማበረታቻ ስርአት

Document Title: Directive No 86-2005 በወጭ ንግድ የቀረጥ ማበረታቻ ስርአት

Click here to download

Directive No 85-2005 የጫት ኤክሳይዝ ታክስ አሰባሰብ

Document Title: Directive No 85-2005 የጫት ኤክሳይዝ ታክስ አሰባሰብ

Click here to download

Directive No 82-2005  የቶምቦላ ወይም ራፍል ውድድር ዝግጅት ፈቃድ

Document Title: Directive No 82-2005  የቶምቦላ ወይም ራፍል ውድድር ዝግጅት ፈቃድ

Click here to download

Directive No 81-2005  የፕሮሞሽን ውድድር ስራዎቸ ፈቃድ

Document Title: Directive No 81-2005  የፕሮሞሽን ውድድር ስራዎቸ ፈቃድ

Click here to download

Directive No. 79 - 2005 የቀረጥ ነጻ መብት ለመንግስታዊ ለትምህርት ተቋማት79 2005 የቀረጥ ነጻ መብት ለመንግስታዊ ለትምህርት ተቋማት

Document Title:Directive No. 79 - 2005 የቀረጥ ነጻ መብት ለመንግስታዊ ለትምህርት ተቋማት79 2005 የቀረጥ ነጻ መብት ለመንግስታዊ ለትምህርት ተቋማት

Click here to download

Directive No. 78-2004 የህገወጥ ዕቃዎች መረጃ አሰጣጥ፣ አያያዝ፣ አመዘጋገብ እና የወሮታ ክፍያዎችን ለመወሰን ተሻሽሎ የወጣ መመሪያ  

Document Title:Directive No. 78-2004 የህገወጥ ዕቃዎች መረጃ አሰጣጥ፣ አያያዝ፣ አመዘጋገብ እና የወሮታ ክፍያዎችን ለመወሰን ተሻሽሎ የወጣ መመሪያ 

Click here to download

Directive No. 76-2004 ስለጉምሩክ መጋዘን አስተዳደደር የወጣውን የአፈፃፀም መመሪያ ቁጥር 40/2002 ማሻሻያ 

Document Title: Directive No 76-2004 ስለጉምሩክ መጋዘን አስተዳደደር የወጣውን የአፈፃፀም መመሪያ ቁጥር 40/2002 ማሻሻያ 

Click here to download.

Directive No. 75 የስራ ልብስ፣ የደንብ ልብስ እና የአደጋ መከላከያና የጤና መጠበቂያ መሳሪያዎች አሰጣጥና አጠቃቀም 

Document Title:Directive No. 75 የስራ ልብስ፣ የደንብ ልብስ እና የአደጋ መከላከያና የጤና መጠበቂያ መሳሪያዎች አሰጣጥና አጠቃቀም 

click here to download

Directive No 74-2004 የኤሌክትሮኒክስ ችነት መቆጣጠሪያ መሳሪያዎች ወጪና ገቢ ዕቃዎች በሚያጓጉዙ ተሸከርካሪዎች ስለመጠቀም የወጣ መመሪያ ቁጥር 73/2004 ማሻሻያ 

Document Title: Directive No 74-2004 የኤሌክትሮኒክስ ችነት መቆጣጠሪያ መሳሪያዎች ወጪና ገቢ ዕቃዎች በሚያጓጉዙ ተሸከርካሪዎች ስለመጠቀም የወጣ መመሪያ ቁጥር 73/2004 ማሻሻያ 

Click here to download

Directive No 73-2004 የኤሌክትሮኒክስ ችነት መቆጣጠሪያ መሳሪያዎች ወጪና ገቢ ዕቃዎች በሚያጓጉዙ ተሸከርካሪዎች

Document Title: Directive No 73-2004 የኤሌክትሮኒክስ ችነት መቆጣጠሪያ መሳሪያዎች ወጪና ገቢ ዕቃዎች በሚያጓጉዙ ተሸከርካሪዎች

Click here to download

Directive No 72-2004 የጉምሩክ ዲክላራስዮን አቀራረብን ለመወሰን የወጣውን መመሪያ ቁጥር 33/2001ን ለማሻሻል የወጣ መመሪያ

Document Title: Directive No 72-2004 የጉምሩክ ዲክላራስዮን አቀራረብ ለመወሰን የወጣውን መመሪያ ቁጥር 33/2001ን ለማሻሻል የወጣ መመሪያ

Click here to download

Directive No 71-2004 የከፍተኛ ትምህርት የወጪ መጋራት ክፍያ አሰባሰብ አፈፃፀም

Document Title: Directive No 71-2004 የከፍተኛ ትምህርት የወጪ መጋራት ክፍያ አሰባሰብ አፈፃፀም

Click here to download

Directive No 69-2004 የጉምሩክ ቀሪ ቀረጥ እና ታክስ ክፍያ ጊዜ ስምምነት

Document Title: Directive No 69-2004 የጉምሩክ ቀሪ ቀረጥ እና ታክስ ክፍያ ጊዜ ስምምነት

click here to download

Directive No 66-2004 ያለውጭ ምንዛሬ ክፍያ ስለሚገቡ እቃዎች

Document Title: Directive No 66-2004 ይህ መመሪያ በመመሪያ ቁጥር 88/2006 የተሻሽሏል

click here to download

Directive No 64-2003 አስተዳደራዊ ውሳኔ በጉመሩክ አስተላላፊዎች ስለሚፈጸሙ ጥፋቶች

Document Title: Directive No 64-2003 አስተዳደራዊ ውሳኔ በጉመሩክ አስተላላፊዎች ስለሚፈጸሙ ጥፋቶች

click here to download

Directive No 58-2003 የእቃ ፍተሻ አፈጻጸም

Document Title: Directive No 58-2003 የእቃ ፍተሻ አፈጻጸም

click here to download

Directive No 57-2003 የአገልግሎት ግዚያቸው ያለፈባቸው አወጋገድ

Document Title: Directive No 57-2003 የአገልግሎት ግዚያቸው ያለፈባቸው አወጋገድ

click here to download

Directive No 56-2003 በጉምሩክ ቁጥጥር ስር ስላሉ እቃዎች አወጋገድ

Document Title: Directive No 56-2003 በጉምሩክ ቁጥጥር ስር ስላሉ እቃዎች አወጋገድ

click here to download

Directive No 55-2003 የግብርና ታክስ አስተዳደራዊ መቀጫዎች አነሳስ፣ የክፍያ ጊዜ ስምምነት እና የግብር ግዴታን ስለመወጣት በማረጋገጫነት የሚሰጥ የምስክር ወረቀት(ክሊራንስ) አሰጣጥ

Document Title: Directive 55/2003 የግብርና ታክስ አስተዳደራዊ መቀጫዎች አነሳስ፣ የክፍያ ጊዜ ስምምነት እና የግብር ግዴታን ስለመወጣት በማረጋገጫነት የሚሰጥ የምስክር ወረቀት(ክሊራንስ) አሰጣጥ

Click here to download.

Directive No 54-2003 ለቱሪዝም ለባህል ልውውጥ በግዚያዊነት የሚገቡ

Document Title: Directive No 54-2003 ለቱሪዝም ለባህል ልውውጥ በግዚያዊነት የሚገቡ

click here to download

Directive No. 53-2003 የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደርን ገቢ የሚሰበስቡ የኢትዮጵያ ገቢዎችና ጉምሩክ ባለስልጣን ቅ/ጽ/ቤቶች የገቢ ሂሳብ አያያዝ ትልልፍ

Document Title:Directive No. 53-2003 የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደርን ገቢ የሚሰበስቡ የኢትዮጵያ ገቢዎችና ጉምሩክ ባለስልጣን ቅ/ጽ/ቤቶች የገቢ ሂሳብ አያያዝ ትልልፍ

Click here to download

Directive No 52-2003 ከቀረጥ ነጻ የገቡ ተሽከርካሪዎች ከፍተኛ ጉዳት

Document Title: Directive No 52-2003 ከቀረጥ ነጻ የገቡ ተሽከርካሪዎች ከፍተኛ ጉዳት

click here to download

Directive No 50-2003 ህገ ወጥ እቃዎች የማጓጓዣ ባለቤቶች ላይ ስለሚወሰድ አስተዳደራዊ እርምጃ

Document Title: Directive No 50-2003 ህገ ወጥ እቃዎች በሚያጓጉዙ ባለቤቶች ላይ ስለሚወሰድ አስተዳደራዊ እርምጃ

click here to download

Directive No 49-2003 ለተጨባጭ መረጃ አቅራቢ ስለሚሰጥ ሽልማት

Document Title: Directive No 49-2003 ለተጨባጭ መረጃ አቅራቢ ስለሚሰጥ ሽልማት

click here to download

Directive No 46-2002 የጉምሩክ ወንጀሎች አስተዳደራዊ ውሳኔ መስጠት

Document Title: Directive No 46-2002 ይህ መመሪያ በመመሪያ ቁጥር 99/2006 ተሻሽሏል

click here to download

Directive No 46-1999 የሽያጭ መመዝገቢያ መሳሪያዎችን አጠቃቀም    

Document Title: Directive No 46-1999 የሽያጭ መመዝገቢያ መሳሪያዎችን አጠቃቀም    

Click here to download.

Directive No 44-2002 የኮንቬንሽንና ቢንጎ ጨዋታ ፈቃድ አሰጣጥና ቁጥጥር

Document Title: Directive No 44-2002 የኮንቬንሽንና ቢንጎ ጨዋታ ፈቃድ አሰጣጥና ቁጥጥር

click here to download

Directive No 43-2007 በማስተላለፍ ዋጋ የሚደረግ ግብይትን ለመከላከል የወጣ መመሪያ ቁጥር

Document Title: Directive No 43-2007 በማስተላለፍ ዋጋ የሚደረግ ግብይትን ለመከላከል የወጣ መመሪያ ቁጥር

click here to download

Directive No 41-2002 ቅድሚያ ተሰጥቷቸው የጉምሩክ ስነ-ስርዓት የሚፈፀምባቸውን ዕቃዎች ለመወሰን የወጣ መመሪያ

Document Title:  Directive No 41-2002 ቅድሚያ ተሰጥቷቸው የጉምሩክ ስነ-ስርዓት የሚፈፀምባቸውን ዕቃዎች ለመወሰን የወጣ መመሪያ

Click here to download

Directive No 39-2002 የተላላፊ እቃዎች ስነስርአት

Document Title: Directive No. 39-2002 የተላላፊ እቃዎች ስነስርአት

Click here to download

Directive No 38-2002 የፖስታ እቃዎች ጉምሩክ ስነስርአት

Document Title: Directive No. 38-2002 የፖስታ እቃዎች ጉምሩክ ስነስርአት

Click here to download

Directive No 37-2002 እቃዎች በዋስትና ስለሚለቀቁበት

Document Title: Directive No. 37-2002 እቃዎች በዋስትና ስለሚለቀቁበት

Click here to download

Directive No 36-2005 ወደ ውጭ የሚላኩ የሆርቲካልቸር ምርቶች የትራንስፖርት ድጎማ

Document Title: Directive No. 36-2005 ወደ ውጭ የሚላኩ የሆርቲካልቸር ምርቶች የትራንስፖርት ድጎማ

Click here to download

Directive No 35/2005 የወጪ ንግድ የቀረጥ ማበረታቻ ስርዓት አዋጅ ማስፈፀሚያ

Document Title: Directive No. 35/2005 የወጪ ንግድ የቀረጥ ማበረታቻ ስርዓት አዋጅ ማስፈፀሚያ

Click here to download

Directive No 35-2002 የግብር የክፍያ ግዜ ለማሻሻል የወጣ መመሪያ

Document Title: Directive No. 35-2002 የግብር የክፍያ ግዜ ለማሻሻል የወጣ መመሪያ

Click here to download

Directive No 34-2002 የተገልጋዮች ቅሬታና አቤቱታ ማስተናገጃ

Document Title: Directive No. 34-2002 የተገልጋዮች ቅሬታና አቤቱታ ማስተናገጃ

Click here to download

Directive No 33-2001 የጉምሩክ ዲክላራስዮን አቀራረብ

Document Title: Directive No. 33-2001 ይህ መመሪያ በመመሪያ ቁጥር 72/2004 ተሻሽሏል

Click here to download

Directive No 32-2001 የዕቃዎች የስሪት አገር አወሳሰንን ማስፈፀሚያ

Document Title: Directive No. 32-2001 የዕቃዎች የስሪት አገር አወሳሰንን ማስፈፀሚያ

Click here to download

Directive No 31-2001 በምትክነት ስለሚገቡ እቃዎች የወጣ ዝርዝር ማስፈፀሚያ

Document Title: Directive No. 31-2001 በምትክነት ስለሚገቡ እቃዎች የወጣ ዝርዝር ማስፈፀሚያ

Click here to download

Directive No. 30-2004 ለውጭ ገበያ በሚቀርብ በከፊል የተዘጋጀ ቆዳና ሌጦ ላይ የተጣለውን ታክስ ለማሻሻል የወጣ

Document Title: Directive No. 30-2004 ለውጭ ገበያ በሚቀርብ በከፊል የተዘጋጀ ቆዳና ሌጦ ላይ የተጣለውን ታክስ ለማሻሻል የወጣ

  Click here to download

Directive No. 30-2001 የግብር/ታክስ የክፍያ ጊዜ ስምምነት ማስፈፀሚያ

Document Title: Directive No. 30-2001 ይህ መመሪያ በመመሪያ ቁጥር 35/2002 ተሻሽሏል

Click here to download

Directive No. 27 - 2002 በገዥው ተይዞ ስለሚከፈል የተጨማሪ እሴት ታክስ የወጣውን መመሪያ እንደገና ለማሻሻል የወጣ መመሪያ   

Document Title: Directive No. 27 - 2002 በገዥው ተይዞ ስለሚከፈል የተጨማሪ እሴት ታክስ የወጣውን መመሪያ እንደገና ለማሻሻል የወጣ መመሪያ   

Click here to download

Directive No 27-2001 በሽያጭ መመዝገቢያ መሳሪያዎች አጠቃቀም ላይ ለሚቀርቡ ጥያቄዎች ወረታ ስለሚከፈልበት ሁኔታ የመጣ መመሪያ

Document Title: Directive No. 27-2001 በሽያጭ መመዝገቢያ መሳሪያዎች አጠቃቀም ላይ ለሚቀርቡ ጥያቄዎች ወረታ ስለሚከፈልበት ሁኔታ የመጣ መመሪያ

Click here to download

Directive No 26-2001 የከፍተኛ ትምህርት የወጪ መጋራት ክፍያ አሰባሰብ አፈፃፀም

Document Title:Directive No. 26-2001 ይህ መመሪያ በመመሪያ ቁጥር 71/2004 ተሻሽሏል

Click here to download

Directive No 25-2001 ለተጨማሪ እሴት ታክስ ስለመመዝገብ  

Document Title:Directive No. 25-2001 ለተጨማሪ እሴት ታክስ ስለመመዝገብ  

Click here to download

Directive No 24-2001 የተጨማሪ እሴት ታክስ ምዝገባ ሲሰረዝ በእጁ ያለ እቃን ዋጋ ስለማስላትና የተከፈለ ታክስ ስለሚቀናነስበት ሁኔታ  

Document Title: Directive No 24-2001 የተጨማሪ እሴት ታክስ ምዝገባ ሲሰረዝ በእጁ ያለ እቃን ዋጋ ስለማስላትና የተከፈለ ታክስ ስለሚቀናነስበት ሁኔታ  

Click here to download

Directive No 23-2001 ለሰብአዊ እርዳታ ስለሚውሉ እቃዎች አገልግሎት የታክስ ነፃ መብት አፈፃፀም  

Document Title: Directive No 23-2001 ለሰብአዊ እርዳታ ስለሚውሉ እቃዎች አገልግሎት የታክስ ነፃ መብት አፈፃፀም  

Click here to download

Directive No 22-2001የክልል መንግስታትና ከተማ አስተዳደር ግብር ከፋዮች የሚሰበሰብ የተጨማሪ እሴት ታክስ፣ ቅድመ ታክስ ክፍያ እና ሌሎች የጋራ ገቢዎች ስለሚተላለፉበት አሰራር  

Document Title:  Directive No 22-2001 የክልል መንግስታትና ከተማ አስተዳደር ግብር ከፋዮች የሚሰበሰብ የተጨማሪ እሴት ታክስ፣ ቅድመ ታክስ ክፍያ እና ሌሎች የጋራ ገቢዎች ስለሚተላለፉበት አሰራር  

Click here to download

Directive No 21-2001 የገቢ ግብር ነፃ መብቶች አፈፃፀም  

Document Title: Directive No 21-2001 ይህ መመሪያ በመመሪያ ቁጥር 102/2007 ተሻሽሏል

  Click here to download

Directive No 20-2001 ቅይጥ አቅርቦት እንዲሁም የካፒታል ግንባታ ሲከናወን የተከፈለን የተጨማሪ እሴት ስለማቀናነስ  

Document Title: Directive No 20-2001 ቅይጥ አቅርቦት እንዲሁም የካፒታል ግንባታ ሲከናወን የተከፈለን የተጨማሪ እሴት ስለማቀናነስ  

Click here to download

Directive No 19-1997 ለውጭ ገበያ በሚቀርብ ቡና ላይ ለሚከፈለው ተጨማሪ እሴት ታክስ በዋስትና ስለሚያዝ ቫውቸር አፈፃፀም  

Document Title: Directive No 19-1997 ለውጭ ገበያ በሚቀርብ ቡና ላይ ለሚከፈለው ተጨማሪ እሴት ታክስ በዋስትና ስለሚያዝ ቫውቸር አፈፃፀም  

Click here to download

Directive No. 16-2001 የተላላፊ እቃዎች ስነ ስርአት አፈጻጸም መመሪያ

Document Title:  Directive No. 16-2001 ይህ መመሪያ በመመሪያ ቁጥር 39/2002 ተሻሽሏል

Click here to download

Directive No 12-2001 አስተዳደራዊ ውሳኔ በጉምሩክ ወንጀሎች ላይ

Document Title: Directive No 12-2001 አስተዳደራዊ ውሳኔ በጉምሩክ ወንጀሎች ላይ

Click here to download

Directive No 11-2001 የግብር ከፋይ መለያ ቁጥር /TIN/ አሰጣጥና አፈፃፀም ስርዓት 

Document Title: Directive No. 11-2001 የግብር ከፋይ መለያ ቁጥር /TIN/ አሰጣጥና አፈፃፀም ስርዓት

Click here to download

Directive No. 4-2006 ለውጭ ገበያ የሚቀርቡ ግመሎች የመሸጫ ዋጋ

Document Title: Directive No. 4-2006 ለውጭ ገበያ የሚቀርቡ ግመሎች የመሸጫ ዋጋ

Click here to download

Directive No. 3-1996 ከቀረጥ ነፃ የገቡ ዕቃዎች ለሌላ ወገን በሚተላለፍበት ጊዜ የዕርጅና ቅናሽ ስለሚታሰብበት ሁኔታ

Document Title: Directive No. 3-1996 ከቀረጥ ነፃ የገቡ ዕቃዎች ለሌላ ወገን በሚተላለፍበት ጊዜ የዕርጅና ቅናሽ ስለሚታሰብበት ሁኔታ

Click here to download

end faq

 
 
 
 
 
 
 
Visitors: Yesterday 6 | This week 1 | This month 2203 | Total 824986

We have 356 guests and no members online